لوح تقدیر سخنرانی
1400/01/22

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس، به سخنرانان کنفرانس لوح تقدیر اهداء می شود.