تکمیل و ارسال پاورپوینت.
1400/09/02

 پژوهشگران ارجمند دارای مقاله پذیرفته شده به صورت ارایه شفاهی در اسرع وقت و حداکثر تا 10 آذر ماه نسبت به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها اقدام و نسبت به تکمیل و ارسال فرم پاورپوینت سخنرانی به خط واتساپ  09054835293 اقدام نمایند.