برنامه اجرایی کنفرانس اعلام شد.
1401/02/29

برنامه اجرایی " چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی" و "سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت " اعلام شد.
سین برنامه اجرایی 6